Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer og verdier i Entreprenør Magnar Sivertsen.

Tertnes Holding er et konsern med flere tilhørende selskaper, deriblant
Entreprenør Magnar Sivertsen, som i hovedsak har sin geografiske tilstedeværelse på Vestlandet. Alle selskap har som mål å innfri de spesifikke forventninger som påhviler hver enkelt bedrift. Det være seg kvaliteten på de tjenester og produkter som blir levert, hvordan miljøet skal ivaretas, og ikke minst god ivaretakelse av alle ansatte. Gjennomgående gode valg og handlinger står i sentrum for oss. Vi har i den sammenheng utarbeidet etiske retningslinjer som skal hjelpe TH og dets selskaper med å ta de riktige valgene slik at vi opprettholder et gjennomgående godt tillitsforhold til våre omgivelser og bevarer et godt omdømme. Ved å skape en felles plattform hjelper det med å synkronisere oppfatningen av hva de grunnleggende etiske prinsipper skal bestå av, noe som til slutt vil resultere i en god samlet selskapskultur. De etiske retningslinjene er også et uttrykk for hva våre medarbeidere, forretningspartnere og samfunn skal kunne forvente av oss på alle nivåer - fra selskapet i sin helhet til hver enkelt ansatt. Våre etiske retningslinjer er noe som vi alle skal ha et bevisst forhold til og arbeide aktivt med, hele tiden. For at vi skal oppnå kontinuerlig forbedring oppfordres ansatte til å stille spørsmål rundt innholdet, og det legges opp til at relevante diskusjoner skal kunne gjennomføres med både kollegaer og ledere. Like viktig er det å skape en kultur der det alltid skal meldes i fra om noe ikke er greit i dette perspektiv.

Verdier

Våre selskaper har som målsetting å skape verdier for eiere, men også for samfunnet vi er en del av. Vi ser viktigheten av å bidra positivt til vårt nærmiljø og våre sosiale omgivelser. Dette skal oppnås ved å skape en bærekraftig utvikling gjennom bevisstgjøring, arbeidsmetodikk og strukturering. Vi er helt avhengig av medarbeidere som er samarbeidsvillig, initiativrik, lønsingsorientert, positive og har en stå-på-vilje, samt kjenner på en stolthet og blir inspirert av lagfølelsen samspillet mellom våre selskaper inviterer til. Vi ønsker å tilby et hyggelig arbeidsmiljø med stabile arbeidsplasser, trygge arbeidsforhold og gode betingelser for våre medarbeidere. Vi ønsker at alle skal ha det kjekt på arbeidsplassen sin, der store deler av dagen tilbringes, og at kan være en trivelig sosial arena for de det gjelder. Et godt arbeidsforhold gir positive ringvirkninger inn mot den ansattes leveranse på det som gjelder egeninnsats og kvalitet i utførelse av arbeidsoppgaver, og dette er helt elementært for at vi skal innfri de forventninger våre kunder har til oss. Vi tar ansvar for at ingen av våre medarbeidere skal måtte arbeide i et uheldig psykisk og fysisk arbeidsmiljø, og vil med det alltid gjøre vårt ytterste for å fokusere, identifisere og forbedre oss på disse områder, som ledd i å forsikre at alle har det så godt som mulig på jobb. Alle skal være like friske når de kommer hjem som da de kom på jobb! Vi skal også være oppmerksom på at arbeidsmiljøet hos leverandører, av både produkter og tjenester, er tilfredsstillende. Vi skal ikke bare ha en positiv påvirkning innad i selskapet, men også opp måt våre omgivelser. Vi ser også viktigheten med å være engasjert i nærmiljøet og bidra med lokal verdiskapning. Våre selskaper har miljøfaktorer som har reell påvirkning på miljøet, og vi jobber aktivt og samlet for å hele tiden finne de beste løsninger for å tilby tjenester som miniserer vårt miljøfotavtrykk.

Etiske retningslinjer

Etikk er refleksjon over verdi og normer, og med det en begrunnelse for våre valg i dette perspektiv. Målet med forankrete etiske retningslinjer er å skape en felles plattform for TH og dets selskaper. Hva som aksepteres og ikke aksepteres er tydelige nedfelt i selskapene sine personalhåndbøker:

Menneskerettigheter
Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som tilkommer alle, uavhengig av rase, farge, kjønn, språk, religion og politisk ståsted. Selskapene skal følge Norsk lovgivning og FNs veiledende prinsipper for ivaretakelse av menneskerettigheter. Vi skal respektere våre medarbeideres og andre menneskers verdighet, personvern og personlige rettigheter. Vi skal arbeide for at også våre samarbeidspartnere etterlever disse prinsipper.

Arbeidsstandard
Selskapene skal etterlever Norsk arbeidsmiljølovgivning og internasjonale standarder for etisk arbeidsstandard. Dette innebærer blant annet organisasjonsfrihet, rett til kollektive forhandlinger, frivillighet i arbeidsforholdet, sikring mot barnearbeid og diskriminering og ordnede lønns- og arbeidsforhold. Vi skal ikke benytte utilbørlige metoder for disiplinær straff.

Svart arbeid
Selskapene har nulltoleranse for «svart arbeid». Ingen i selskapene skal utføre «svart arbeid».
Dette vil kunne få konsekvenser for det ansattes arbeidsforhold.

Miljø
Selskapene skal følge nasjonale og internasjonale miljøstandarder. Vi skal følge «føre-var» prinsippet knyttet til forurensning, utslipp og andre miljø- og klimautfordringer. Vi skal i den grad vi har mulighet til det, fremme klima- og miljøvennlig teknologi.

Etikk i forretningsforhold
I selskapene aksepteres ikke korrupsjon, bestikkelser, bedrageri eller annen form for ulovlig forretningsvirksomhet. Vi skal ikke tilby eller akseptere noen form for utilbørlig fordel i hensikt å skaffe forretningsmessige eller personlige gevinster. Vi skal ikke delta i ulovlig prissamarbeid med andre firmaer og vi tar avstand fra alle former for hvitvasking. Dette gjelder også når vi er i oppdrag for våre kunder.

Medarbeidere
Våre medarbeidere har et selvstendig ansvar for at arbeidet utføres etter våre og våre kunders etiske prinsipper. De skal ikke arbeide for eierinteresser i konkurrerende virksomheter, kunder eller leverandører. Egne selskaper og våre kunders forretningshemmeligheter skal ikke spres.

Rusmidler
Det er ikke akseptabelt å møte på jobb i ruspåvirket tilstand, verken i selskapets lokaler eller på oppdrag hos våre kunder. Dette gjelder også inntak av rusmidler i arbeidstiden. Arbeidstaker må ikke benytte rusmidler utenfor arbeidstiden slik at det medfører fravær, at arbeidet ikke utføres tilfredsstillende eller at krav til sikkerhet og kvalitet ikke ivaretas.
Ved arrangementer i tilknytning til arbeid, der alkohol inngår, skal dette foregå ansvarlig og med måtehold.

Integritet og konfidensialitet
Kunde, firma og personopplysninger skal behandles slik at opplysningenes integritet og konfidensialitet beskyttes.

Forholdet til kunder og leverandører
Arbeidstakerne må opptre høflig og korrekt overfor bedriftens kunder og leverandører. Arbeidstakerne må ikke betinge seg økonomiske fordeler direkte eller indirekte fra personer som de på bedriftens vegne kommer i kontakt med. Ingen skal gi eller ta imot gaver eller oppmerksomheter hvor hensikt eller oppfattelse fra mottaker/avsender kan skape mistanke om et ønske om gjenytelse.

Brudd på våre etiske retningslinjer
Brudd på våre retningslinjer kan medføre disiplinære konsekvenser.

Leverandører og samarbeidsparter

Vi forventer også at våre leverandører og andre forretningsforbindelser arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse etiske retningslinjer. Ved avdekking av alvorlige brudd vil dette kunne få konsekvenser for samarbeidet. Det er selskapene selv som foretar evaluering av det enkelte selskap sine leverandører og andre samarbeidspartnere. Da rettes det spesielt fokus på menneskerettigheter, lønnsvilkår, korrupsjon og miljø. Refereres til Åpenhetsloven og hvert enkelt selskaper sin Aktsomhetsvurdering.

Etterlevelse
Det forventes ansatte har et personlig ansvar å etterleve de etiske retningslinjene, samt overholde nasjonale og internasjonale lover og regler som er relevante for den enkeltes rolle i selskapet. Retningslinjene gjelder i arbeidstiden, på arrangementer i regi av selskapene og i sammenhenger hvor den enkelte deltar eller opptrer på vegne av selskapene. På tjenestereise gjelder retningslinjene også utenfor arbeidstiden. De gjelder også i relasjonen mellom kollegaer utenfor arbeidstiden.

Det er leder i hvert selskap som er ansvarlig for at medarbeidere er godt kjent med de etiske retningslinjene.
Spørsmål knyttet til de etiske retningslinjene kan stilles til nærmeste leder eller HR.

Varsling og forbud mot gjengjeldelse
Vi har som mål å ha en åpen kultur og et godt ytringsklima for bl.a. å skape og beholde en kultur for å stille spørsmål - også spørsmål om kritikkverdige forhold. Dette kan f.eks. knytte seg til brudd på lover, etiske normer eller interne retningslinjer. Det er viktig at alle følger de etiske retningslinjene, og alle har et ansvar for å forebygge og si ifra om brudd. Brudd og mulige brudd på de etiske retningslinjene skal varsles til nærmeste leder eller i samsvar med retningslinjene for varsling, som er utarbeidet for å legge til rette for varsling. Dette er beskrevet det enkelte selskap sitt personal-system» Varsling av kritikkverdige forhold».  Gjengjeldelse mot medarbeidere som varsler er forbudt, og medarbeidere som i god tro varsler om mulige brudd på de etiske retningslinjene skal være trygge på at det ikke iverksettes noen ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller en reaksjon på at medarbeideren har varslet.

© 2021 Entreprenør Magnar Sivertsen AS
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram