Aktsomhetsvurdering

Introduksjon og bakgrunn

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder for egen virksomhet, leverandører og verdikjeden til leverandørene.

Den skal bidra til at vi som bedrift reduserer risikoen for at virksomheter forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter. Den bidrar også til at vi må gjør vårt for å sikre anstendige arbeidsforhold i våre egne selskapet og hos vare leverandører.

  • Utføre aksomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.
  • Redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  • Svare på informasjonsforespørsler fra allmennheten

Aktsomhetsvurdering

Entreprenør Magnar Sivertsen AS er et selskap som er organisert under Tertnes Holding og Vestlandsentreprenøren AS. Entreprenør Magnar Sivertsen AS sin aktsomhetsvurdering er forankret i Tertnes Holding sin redegjørelse. Dette gjelder også selskapets etiske retningslinjer. Miljø og antikorrupsjon er også en del av var aktsomhetsvurdering.

Tilføyende redegjørelse for Sivertsen Entreprenør for perioden 01.07.2022 – 31.12.2022.

Entreprenør Magnar Sivertsen hadde 45 ansatte pr 31.12.2022.
Selskapet leverer tjenester fra egne virksomheter.
Grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold de ansatte arbeider under er i selskapet definert som anstendige.

I forbindelse med valg av produkter og innkjøp av tjenester fra andre Ieverandører, har Entreprenør Magnar Sivertsen stort fokus på at også disse skal ivareta krav i Åpenhetsloven.
Det gjøres ved at vi foretar leverandørevaluering i forkant av at vi inngår samarbeid eller avtaler.
Dette innebæerer at vi kan innhente nødvendig dokumentasjon og erklæringer og eventuelt foreta bedriftsbesøk hos leverandøren.

Alle vare leverandører legges inn i et leverandørskjema, hvor forskjellige «parameter» evalueres og legges inn.
I gjeldende periode har vi hatt størst fokus på 5 nevnte leverandører. Her refereres det til internt skjema.

Leverandør som yter tjenester til service og reparasjon av varekjøretøy.
Leverandør som leverer entreprenør tjenester.
Leverandør av materialer.
Leverandør av Arbeidsklær.

© 2021 Entreprenør Magnar Sivertsen AS
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram